Vårt förslag till mål & budget för Södertälje kommun

Nu presenterar vi vårt förslag till kommunbudget för år 2018 – 2020. Vi kallar årets budget för ”Vi bygger Södertälje helt och hållbart”

Här kan du ladda ner texten som PDF

Södertälje är i framtidens närhet. Mer än någon annan svensk kommun påverkas vi av de stora globala
händelserna. Exportmarknadernas utveckling och krigshandlingar i andra länder märks omedelbart i vår vardag.
Men också maten, idrotten och kulturen i Södertälje är en del av sammanhanget och närheten till världen. Det
är förstås fantastiskt att vara en plats där man så påtagligt är en del av världen runt omkring – av framtiden.
Men det är också en utmaning för en medelstor svensk kommun att anpassa sig till de snabba förändringar, de
tvära kast, som vi möter. I förändringarnas kommun behövs trygghet och stabilitet. Det är också därför som vi
tycker att det är viktigt att bevara och ta om hand sådant som ger karaktär till vår kommun och sådant som drar
en linje från historien till vår tid. I Södertälje ska alla vara en del av samma stad, oavsett var man kommer ifrån.
I Södertälje ska alla barn ha möjlighet att sträcka sig efter sina drömmar.

Barns och ungas uppväxt i Södertälje

Barn och ungas uppväxt är vår främsta prioritet. Skolan ska ge alla barn möjligheter till en god utbildning. Grunden för detta är ett systematiskt, forskningsbaserat och långsiktigt arbete. Vi fortsätter att stärka skolan för att fånga upp nästa generation barn:

 • En riktad satsning görs till skolan. Satsningen omfattar 12 mkr och syftet är att kunna fortsätta utveckla arbetet med tvålärarmodell i Södertäljes skolor.
 • Vi investerar i våra fritidsgårdar med syfte att kunna förstärka en professionell struktur där vuxna fritidsledare har god kännedom om unga och deras villkor i våra bostadsområden. [4 mkr]
 • Vi ger möjlighet att anställa fler fältare och stärker upp med ytterligare medel till socialtjänstens arbete kring de barn som de möter och vi fortsätter arbetet med sociala insatsgrupper. [3 mkr]
 • Föreningslivet har stor betydelse för ungas möjligheter. Vi avsätter därför resurser för att kunna höja föreningsstödet. [2018: 500 tkr; 2019: 1 mkr). Flera viktiga idrottsinvesteringar genomförs. Bland annat GF-hallen, ny idrottshall i Mölnbo och färdigställande av Järna ishalls andra isyta.
 • Socialtjänsten ges resurser för att utveckla arbetet riktat mot barn och unga [3 mkr]

Attraktiva Södertälje

Södertälje ska vara en plats som erbjuder hög livskvalitet. Företag ska ha bra möjligheter att etablera sig och växa i, människorna ska ha möjligheter till vidareutveckling och studier. Det ska även vara en attraktiv plats som är lätt att besöka, bosätta och utveckla sig i. Arbetet för en ökad attraktionskraft sker i samverkan mellan kommun, näringsliv och andra intressenter:

 • Utbyggnadsstrategi, 20 000 nya bostäder fram till 2036. Bygga ihop och förtäta kommunen.
 • Södertälje Science Park fortsätter att utvecklas
 • Södertälje city i samverkan. Åtgärder tillsammans med fastighetsägarna för att utveckla centrum. Omfattar 111 miljoner kronor under budgetperioden.
 • Framtid Järna. Gestaltning och investeringar för att lyfta centrum. Förstudie lokaler i centrum (Futurum mfl.).
 • Kanalåret 2019. Vi vill fira och uppmärksamma detta märkesår.
 • Kompetensförsörjningsplan och kompetensförsörjningsfond. För att på ett strukturerat sätt hantera utmaningen med kompetensförsörjning ska en kompetensförsörjningsplan tar fram under 2018 och för att finansiera kompetensutvecklingsinsatserna inrättas en kompetensförsörjningsfond.

Aktiv framtid för äldre

En av våra viktigaste uppgifter framåt är att utveckla välfärden med fokus på äldreomsorgen. Nya boenden för äldre, insatser för ökad trivsel hos både vårdtagare och personal är väsentliga delar. Vi vill vara en kommun där våra äldre känner sig trygga och har möjligheter till en aktiv fritid:

 • Vi vet att det bland äldre finns en stor oro kring boendesituationen och vi kommer att bygga ut antalet platser i våra vård- och omsorgsboenden. Vi kommer även att utreda och utveckla nya former av mellanboenden. Det handlar om trygghet, gemenskap, tillgänglighet samt olika former av tjänster och service.
 • Styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor. En styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen inrättas, med centralt avsatta utvecklingsmedel [8 mkr]. Uppdraget är att titta på frågor som rör arbetets organisering, schemaläggning och ledarskap. Bland annat ska man se över arbetstidsvillkor och antalet medarbetare per chef. Uppdraget är flerårigt (2018-2021) och lyckade försök ska inarbetas löpande i linjeverksamheten.
 • Forskning och teknik. Framtidens äldreomsorg handlar även om att se hur vi på bästa sätt tar tillvara på nya tekniklösningar och forskningsrön kring äldres sjukdomar, nutrition, hälsa, friskvård och djur i vården. En viktig del är hur vi kan säkerställa ett tydligt rehabiliterande arbetssätt med en god samverkan mellan kommun och andra vårdgivare. [2 mkr]
 • Hållbar och god mat. Därför kommer ett särskilt uppdrag att ges kring att utreda hur hälsa och välmående bland Södertäljes äldre kan stärkas med hjälp av kosten. Både inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden. 16 miljoner investeras i att bygga om köket inom Mariekällgården.
 • Anhörigstödet Antalet äldre ökar och behovet av stöd till anhöriga behöver utvecklas vidare för att äldre ska kunna åldras tillsammans. [2 mkr]

Ett tryggt och säkert Södertälje

Arbetet med att göra Södertälje till en trygg och säker kommun är en viktig och långsiktig uppgift som vi tar oss an genom ett brett och genomgripande samarbete med polisen och andra ansvariga myndigheter. Detta samarbete ska vi ytterligare stärka:

 • Det viktigaste trygghetsskapande arbetet som kommunen genomför är att prioritera barn och ungas lärande och uppväxtmiljöer.
 • För att ytterligare stärka det trygghetsskapande och förebyggande arbetet tillförs ytterligare resurser för att fånga upp barn och unga i riskzonen, stärkt samarbete med polisen.
 • Investeringsmedel för trygghetskameror och tryggare offentliga miljöer.
 • Resurser för kommunens centrala trygghetsskapande arbete (exempelvis fler trygghetsvakter) [2 mkr]
 • Fortsatt arbete med att samverka med andra myndigheter och bilda opinion för att förhindra handel med svartkontrakt, motverka svartarbete och genomföra verksamma åtgärder mot välfärdsbrottslighet

Hållbara Södertälje

I det moderna Södertälje blir hållbarhetsperspektivet något som förenar oss. Från det arbete med ekologisk och biodynamisk odling som bedrivits i Järna sedan decennier till den nya generationens tunga fordon som utvecklas i innerstaden. Från maten som serveras på förskolans bord till de ekosystemtjänster som alltmer växer fram. Från solpaneler till giftfria miljöer. Södertälje ska vara en kommun där hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela organisationen:

 • En satsning på hållbar kost riktas till skolan för att stärka det positiva arbete som har skett och sker med att utveckla skolmaten.
 • Fler gång- och cykelvägar [60 mkr under budgetperioden] samt utredning cykelgarage.
 • Arbetet med odlingsstrategin permanentas och utvecklas för hållbart odlande.
 • En livsmedelsförsörjningsstrategi ska tas fram, som säkerställer förutsättningar för lokal hållbar livsmedelproduktion och förberedelse för framtida förändrat klimat och ökad befolkning.
 • En pollineringsplan ska tas fram för att gynna pollinerare och därmed säkra den biologiska mångfalden.

 

facebook Twitter Email