Stärk hyresgästernas ställning

Motion 2017/18:2620

av Yilmaz Kerimo (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka ställningen för hyresgäster vid bestämmandet av högsta hyror och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I domstolarnas beslut i sin rättstillämpning har det bildats en praxis att man vid hyresprövningar jämför sig med de högsta hyrorna i det åberopade jämförelsematerialet, d v s hyresvärdens jämförelser, oavsett rimligheten. I stället borde den genomsnittliga hyran i det åberopade jämförelsematerialet utgöra grunden i prövningarna av hyrorna för prövningsfastigheterna. Den tidigare ordningen, före år 2011, fortsätter härmed, trots att allmännyttan inte längre är hyresnormerande.

Jämförelse sker ofta med lägenheter som byggts om, från exempelvis lokaler, d v s det som tidigare inte har varit bostäder. Dessa lägenheter har tidigare åsatts högre hyror än de normala bostadshyrorna, antingen genom en förhandlingsöverenskommelse eller genom att hyresvärden själv bestämt hyran. Vid prövningar av bostadslägenheter som enbart byggts om (d v s ej nytillskapade) jämförs med de högsta hyrorna, och som sagt även egensatta hyror, vilket medför att det blir felaktiga jämförelser.

Jag anser att jämförelser skall ske med det genomsnittliga jämförbara tillika åberopade jämförelsematerialet. Lagstiftningen bör ändras så att det tydligare specificeras att jämförelse enbart får ske mellan lägenheter med samma förutsättningar.

 

 

facebook Twitter Email