Södertörns högskola

Motion 2017/18:1912

 

av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter att utbyggnaden av den högre utbildningen i södra Storstockholm utretts under lång tid. Bakgrunden var bl. a. att övergången från gymnasieskola till högre studier var låg i södra Storstockholm, arbetslösheten hög och att segregationsproblemen tenderade att växa. Högskolan har också efter sin tillkomst gjort betydande insatser för att motverka dessa negativa tendenser men tros detta kvarstår och, dessvärre, fördjupas problembilden. Segregationen i Stockholmsregionen ökar och verkar bita sig fast.

När riksdagen fattade beslut om högskolan var planeringsförutsättningen att det var ett nytt universitet som skulle byggas upp och inte en regional högskola. Men då denna förutsättning inte infriades av staten tvingades högskolan under många år leva under svår ekonomisk press för att anpassa sin verksamhet. Stockholms läns landsting tog under en lång period ett mycket stort ekonomiskt ansvar för att motverka att staten från start inte fullföljde sina ursprungliga planeringsförutsättningar.

Högskolan arbetar sedan starten med mångvetenskaplighet, mångkulturalitet och medborgerlig bildning som ledstjärna för verksamheten. Dess nuvarande vision sätter fokus på hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor. Områden som är av vital betydelse för att lösa framtida samhällsutmaningar och som i stort sett är likartade med profilen för Malmö Högskola. Områden som regeringen bedömt som angelägna att stärka.

Södertörns högskola bedriver forskning inom ett flertal områden men har under lång tid fokuserat på Östersjö- och Östeuropaforskning för vilken Östersjöstiftelsen varit en viktig extern finansiär. Exempel på forskning som bedrivs inom detta fält är kartläggning av klimatutvecklingen den senaste 130 000 åren, marinekologisk forskning, villkoren för skrivandet i Sovjet under Stalintiden, förändrade villkor för journalistiken p.g.a. teknisk utveckling och nya medieformer, Europa och Asien i ett land – Ryssland mm. Det kan inte nog understrykas att de forskningsprojekt som bedrivs inom ramen för Östersjö- och Östeuropaforskningen är av stor vikt för Sveriges relationer i vårt östra närområde.

Regeringen har sedan 2014 genomfört en omfattande utbyggnad av antalet högskoleplatser. Många av dessa har glädjande tillfallit Stockholms län, men trots detta minskar antalet högskoleplatser i relation till befolkningen p.g.a. den kraftiga befolkningstillväxten. På sikt riskerar detta att hämma huvudstadsregionens tillväxt och är mycket oroande eftersom Stockholmsregionens konkurrenskraft är av avgörande betydelse för Sveriges samlade utveckling. Därför är det önskvärt att staten fullföljer sin ursprungliga ambition för högskolan.

facebook Twitter Email