En ny tid för Södertälje

Nu startar ett nytt kapitel i Södertäljes historia. Efter att Södertäljeborna gått till valurnorna och sagt sitt följde en tid av samtal mellan partierna. Vi kom i dessa diskussioner fram till ett samarbete för att styra Södertälje den kommande mandatperioden. Det är en koalition av partier som aldrig tidigare har styrt Södertälje tillsammans.

Vi vill ge Södertäljeborna ett styre som präglas av både förnyelse och stabilitet. Förnyelse genom att det är en ny blocköverskridande koalition med nya partier och nya prioriteringar. Stabilitet genom att partierna i koalitionen tillsammans har en majoritet i kommunfullmäktige och en majoritet av väljarna bakom oss.

Tillsammans ska vi ta ansvar för att föra Södertälje in i en ny tid.

Barn och ungas uppväxtvillkor

I Södertälje ger vi barn och unga goda jämlika och jämställda uppväxtvillkor oavsett föräldrarnas ursprung, inkomst eller livsval. Barn och ungas uppväxtvillkor är vår främsta prioritet och skolan ska ge alla barn möjligheter till en god utbildning. Grunden för detta är ett systematiskt, forskningsbaserat och långsiktigt arbete. Arbetet börjar redan i förskolan, där vi ska vara ledande när det gäller språkutveckling. Förskolan ska också vara en trygg plats med förbättrad personaltäthet. Gruppstorlekarna har minskat i Södertälje jämfört med 2014, denna utveckling bör fortsätta. Målet är därefter att alla elever ska lämna skolan med minst godkända betyg.

Vi vill i korthet:

 • Behålla, rekrytera och utveckla skickliga lärare, fritidspedagoger, förskollärare och skolledare
 • Stärka och utveckla Södertälje kommuns fritidsverksamhet
 • Att Södertälje ska vara den kommun i Stockholmsregionen som ger barn och unga bäst möjligheter att syssla med kultur och idrott under sin uppväxt
 • Ta ett samlat grepp för att stärka gymnasieskolan
 • Stärka tidiga insatser för barn i behov av skyddsnät
 • Göra familjecentralen i Geneta permanent och bygga ut fler familjecentraler
 • Utveckla offentliga rummet för barn genom säkra trafikmiljöer och bättre lekmöjligheter

Värdigt åldrande och en aktiv framtid för äldre

En av våra viktigaste uppgifter framåt är att utveckla välfärden med fokus på äldreomsorgen. Nya boenden för äldre, insatser för ökad trivsel hos både vårdtagare och personal är väsentliga delar. Vi vill vara en kommun där våra äldre känner sig trygga och har möjligheter till en aktiv fritid. Aktivitet och engagemang ska tas tillvara i samhället så länge den äldre orkar kan och vill.

Vi vill i korthet:

 • Bygga ut antalet platser i vård- och omsorgsboenden samt bygga minst ett nytt så kallat mellanboende
 • Möjliggöra för äldre att få sin äldreomsorg/hemtjänst på sitt eget språk oavsett om det är svenska, arabiska, assyrisk/syrianska, polska eller finska
 • Förbättra personalens arbetsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling och friskvård
 • Se positivt på externa aktörer inom äldreomsorgen i Södertälje som ett komplement till verksamheten i egenregi.

Attraktiva Södertälje

Exportindustrin ska ges förutsättningar att växa. Men fler jobb bör dessutom skapas i små och medelstora företag och vi ska ge de befintliga företagen förutsättningar att växa och expandera. Det handlar om alltifrån att utveckla kvaliteten på den kommunala servicen till företag till att ha bra och attraktiva forum för dialog mellan kommunledning och företagare.

Vi planerar att växa med 20 000 bostäder på 20 år, men också skapa en blandad och hållbar stadsmiljö med bostäder, butiker, samhällsservice, kollektivtrafik, mötesplatser och grönområden. Södertälje kommun är en gemensam sammanslutning mellan staden Södertälje och kommundelarna Järna, Hölö/Mörkö, Enhörna och Vårdinge/Mölnbo. Både staden och kommundelarna består av ett flertal olika tätorter och en relativt stor landsbygdsareal. I ett helt Södertälje ska det finnas flera samhällsbildningar med både egna och olika identiteter, men som samverkar och understödjer varandra. Vi välkomnar byggande av bostäder på landsbygden.

Vi vill i korthet:

 • Ge exportindustrin förutsättningar att utvecklas och stärka Sveriges handelsnetto
 • Utveckla kvaliteten på kommunens service till företagen och ge möjligheter för näringslivet att växa genom företagsmark i attraktiva lägen.
 • Etablera Södertälje som växande och attraktiv högskoleort
 • Fortsätta samhällsplaneringen med sikte på 20 000 nya bostäder med en blandad och hållbar stadsmiljö med butiker, samhällsservice, kollektivtrafik och grönområden
 • Stärka den kommunala närvaron i kommundelarna
 • Investera i att ge alla kommunens invånare och företag möjlighet till bredband under mandatperioden
 • Fortsätt investera för levande och attraktivt centrum i Södertälje och kommundelarna Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge-Mölnbo och Enhörna

Miljö och klimat

I det moderna Södertälje blir hållbarhetsperspektivet något som förenar oss. Södertälje ska vara en föregångare på miljöområdet och vi ska ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan. Här finns många goda exempel, från det arbete med ekologisk och biodynamisk odling som bedrivits i Järna sedan decennier till den nya generationens tunga fordon som utvecklas i innerstaden. Från maten som serveras på förskolans bord till arbetet med ekosystemtjänster och naturvård. Från investering i ny teknik i form av till exempel solpaneler till fler och bättre cykelvägar. Södertälje ska vara en kommun där hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela organisationen.

Vi vill i korthet:

 • Utveckla det strategiska miljö- och klimatarbetet i kommunen. Där en utgångspunkt är FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges nationella miljömål
 • Att Södertälje ska fungera som en nod för hållbar livsmedelsutveckling med små och medelstora företag inom hållbar livsmedelsförsörjning och förädling
 • Investera för att Himmerfjärdsverket ska klara framtidens krav samt även ha kapacitet att ansluta ytterligare delar av Södertälje till ett toppmodernt reningsverk
 • Genomföra ytterligare åtgärder kring våtmarker, dagvattenhantering, dammar, grundvatten och den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag
 • Ställa om fordonsflottan för att minska klimatpåverkan
 • Investera för att underlätta och öka cyklandet
 • Utveckla kollektivtrafiken genom bland annat nya stombusslinjer, bättre busstrafik på landsbygden, tågstopp i Hölö och utveckling kring de befintliga pendeltågsstationerna

Bli medlem i Socialdemokraterna, klicka här

facebook Twitter Email