Aktiv framtid för äldre

En av våra viktigaste uppgifter framåt är att utveckla välfärden med fokus på äldreomsorgen. Nya boenden för äldre, insatser för ökad trivsel hos både vårdtagare och personal är väsentliga delar. Vi vill vara en kommun där våra äldre känner sig trygga och har rika möjligheter till en aktiv fritid.

Vårt land och Södertälje står inför stora demografiska förändringar. Vi människor blir allt äldre och friskare samtidigt som antalet äldre blir allt fler. Framtidens politik på äldreområdet kräver att vi tänker i nya banor, vi behöver ta tillvara på den inneboende kraften hos våra invånare som är äldre än 65 år. Södertälje ska vara en bra kommun att åldras i. En aktiv äldrepolitik för framtiden är mycket viktigt för Södertälje. Vi vill skapa en äldrepolitik som tar sin utgångspunkt i möjligheterna, inte svårigheterna med att bli äldre. Aktivitet och engagemang ska tas tillvara i samhället så länge den äldre orkar kan och vill.

Södertäljes äldreomsorg har haft en turbulent tid. Dramatiken kring företag som i stor skala fuskade med LOV-ersättning rev upp stora sår i organisationen och minskade tryggheten hos många äldre och anhöriga. Samtidigt har både behov och organisation förändrats. Tack vare att kommunens ekonomi har förstärkts kraftigt under de senaste åren ser vi att vi har möjlighet att göra en långsiktig satsning på Södertäljes äldre. Vi lägger därför nu fram en plan för att stärka äldreomsorgen som omfattar följande tre huvudpunkter:

  1. Vi vet att det bland äldre finns en stor oro kring boendesituationen. Många äldre efterfrågar en boendemodell som de upplever inte riktigt finns idag, med en hög nivå av tillgänglighet och trygghet och en god tillgång till olika former av service. Vi har därför gett Stadsdirektören i uppdrag att påskynda planeringen av nästkommande vård- och omsorgsboende samt att ta fram ett konkret program för framtagandet av nästa generations servicehus. När det gäller nästa generations servicehus handlar det både om att inventera befintligt fastighetsbestånd och möjligheten till eventuella anpassningar samt var nyproduktion kan åstadkommas.
  2. Aktiv framtid för äldre. Med inspiration från det systematiska kvalitetsarbete som lyft resultaten i Södertäljes skolor de senaste åren ska vi utifrån forskning och etablerad erfarenhet steg för steg utveckla äldreomsorgen. Framtidens äldreomsorg behöver givetvis ta sin utgångspunkt i de äldres unika förutsättningar och behov. Vi vet att ensamhet, depression och otrygghet är viktiga områden att motverka. Den personal som idag arbetar inom hemtjänsten gör ett bra och viktigt arbete. Det vi behöver göra är att ge ännu bättre förutsättningar för en god och professionell omvårdnad. Det handlar även om att se hur vi på bästa sätt tar tillvara på nya tekniklösningar och forskningsrön kring äldres sjukdomar, nutrition, hälsa, friskvård och djur i vården. För att veta att vi gör rätt saker inleds en strukturerad dialog med professionen, forskare, fackföreningar och pensionärsorganisationerna. Vi avsätter 5 miljoner kronor för denna satsning.
  3. Hållbar och god mat. En god måltid handlar både om upplevelsen och hur den har tillagats och med vilka råvaror. I Södertälje har vi kommit väldigt långt när det gäller arbetet med hållbara livsmedel och hur de tillagas. Vi anser det är angeläget att ytterligare utveckla detta arbete för våra äldre. Både inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden. Vi kommer därför att särskilt utreda hur hälsa och välmående bland Södertäljes äldre kan stärkas med hjälp av kosten.

Vårt budskap till Södertäljes äldre är tydligt. En av våra viktigaste uppgifter framåt är att utveckla välfärden med fokus på äldreomsorgen. I kommande budgetarbeten kommer det vara en av våra prioriterade frågor. Målsättningen är att steg för steg höja kvaliteten och ge våra äldre ökade möjligheter till en aktiv framtid.

Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande

Ewa Lofvar Konradsson (MP) kommunalråd

Kerstin Pettersson (V) ordförande i äldreomsorgsnämnden

facebook Twitter Email