Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet

Motion 2017/18:864

av Yilmaz Kerimo (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillståndet för många värdefulla byggnader och andra kulturminnen med anknytning till assyrier/syrianer är mycket allvarligt. Innan de dramatiska förföljelserna av folkgruppen under första världskriget fanns två miljoner assyrier/syrianer i området. De hade levt i sydöstra Turkiet i årtusenden och byggt upp ett kulturarv med rötter i de första århundradena efter Kristus. Idag lever bara ett par tusen assyrier/syrianer kvar i sydöstra Turkiet och inte mer än kanske 20 000 i hela landet.

I sydöstra Turkiet finns mängder av kyrkor och kloster med stort historiskt intresse. Det förefaller finnas näst intill oövervinneliga svårigheter att underhålla och renovera fastigheterna.  I urgamla kloster i området upprätthålls traditionerna av en liten men historiskt och religiöst engagerad grupp människor, som våndas över att byggnader förstörts, omvandlats till andra ändamål och på olika sätt konfiskerats. Det har också framkommit allvarliga rapporter om att församlingarna i området i den mån de haft resurser för att renovera t ex sina kyrkor stoppats av statliga myndigheter.

Det finns skäl att se med stort allvar på det internationella samhällets ansvar för assyrier/syrianers kulturarv i sydöstra Turkiet. Det berör det internationella samfundet som sådant, men också stora grupper medborgare i vårt land. Det är många assyrier/syrianer som nu lever i Sverige och delar ansvaret för att bygga det nya Sverige. För deras och deras anhörigas skull spelar kulturarvet i sydöstra Turkiet en viktig roll för identitet och självkänsla.

Det måste vara naturligt för Sverige att med sitt ansvar för ett gemensamt världskulturarv ta initiativ inom EU och andra internationella sammanhang för att i samverkan med församlingarna i sydöstra Turkiet och den turkiska staten vidta åtgärder för att säkra att det kulturarv assyrier/syrianer har i sydöstra Turkiet bevaras och utvecklas. Sverige bör, i likhet med andra världsarvsfrågor, agera inom Unesco för att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

facebook Twitter Email